دل خواه http://del-khah.mihanblog.com 2020-08-13T14:28:15+01:00 text/html 2014-03-20T09:42:35+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد نوروز http://del-khah.mihanblog.com/post/34 <div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/76067030748122577987.jpg" border="0" alt="آپلود عکس , آپلود رایگان"></div> text/html 2013-12-21T16:18:08+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد هدیه شب یلدا http://del-khah.mihanblog.com/post/33 [http://www.aparat.com/v/NGSJz] text/html 2013-12-01T19:28:02+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد ... http://del-khah.mihanblog.com/post/32 <div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/images/35723863123978738438.jpg" border="0" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بوی مهربانی می‌آید</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کجا ایستاده‌ای در مسیر باد ...</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">تصویر: راشل پَترسِن/فلیکر</font></div> text/html 2013-11-12T14:13:17+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد پاییز http://del-khah.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/images/33854946200848346118.jpg" border="0" alt="دانلود آهنگ جدید"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پاییز</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پنجره‌ای است که از اتاق من</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به هوای تو باز می‌شود</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">تصویر: جان ترپ/فلیکر</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">شعر: کامران رسول‌زاده</font></div> text/html 2013-06-17T08:15:02+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد به سوی برزیل ... http://del-khah.mihanblog.com/post/30 [http://www.aparat.com/v/Cmq0S] text/html 2013-05-22T16:07:30+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد بی‌عنوان http://del-khah.mihanblog.com/post/29 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://upload7.ir/images/45021398100456769205.jpg" border="0" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی"> text/html 2013-03-19T07:53:02+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد نوروز http://del-khah.mihanblog.com/post/28 &nbsp;&nbsp;<img src="http://upload7.ir/images/22274156991258739282.jpg" border="0" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی"> text/html 2013-03-11T08:51:10+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد خواب ... http://del-khah.mihanblog.com/post/26 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://upload7.ir/images/74320640917324401982.jpg" border="0" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی"><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://upload7.ir/images/17259861712455574685.jpg" border="0" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی"></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://upload7.ir/images/94850976966206708772.jpg" border="0" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> &nbsp; &nbsp;<font size="5">دیشب خواب کفشی را دیدم که نام تو بر آن بود</font></font></div><div><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تعبریش چیست؟</font></div><div><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;می‌آیی ...</font></div><div><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یا&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;می‌روی ...</font></div> text/html 2012-12-20T18:45:23+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد هدیه شب یلدا http://del-khah.mihanblog.com/post/25 [http://www.aparat.com/v/ikSyr] text/html 2012-12-04T16:31:01+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد سعدی؛ یکم http://del-khah.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-01/83215538998246339644.jpg" border="0" alt="آپلود عکس , آپلود رایگان">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">قام الغیاث لمّا زمّ الجمال زمّا</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">الیل مدلهما والدمع فی الماقی</span></div> text/html 2012-09-22T07:42:41+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد پاییز http://del-khah.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://upload7.ir/imgs/2014-01/87633327548268904873.jpg" border="0" alt="آپلود عکس , آپلود رایگان"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><i><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></i></font></div><div style="text-align: left;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><i><font class="Apple-style-span" size="3">winter is an etching, spring a water color, summer an oil painting and autumn a mosaic of them all.</font></i></font></div><div style="text-align: left;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><i>stanley horowitz</i></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> text/html 2012-09-12T16:10:59+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد مقصر؟ http://del-khah.mihanblog.com/post/22 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img border="0" alt="آپلود عكس , آپلود رایگان عكس , آپلود تصویر , آپلود فایل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/17506086085330286214.jpg"> <div><br></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">به واقع چه کسی مقصر است؟</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">کی روش؟ مگر به او چه دادیم؟ لیگ برتر!؟ ورزشگاه های مدرن؟ امکانات مناسب؟ بازیکنان دارای خوی حرفه ای؟</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">نه از نظر من او مقصر نیست. یک مربی هر چقدر هم که بزرگ باشد حاصل کارش در نهایت از دل شرایط واقعی بیرون می آید؛ درست مانند خط تولیدی که هر چقدر هم پیشرفته باشد؛ حاصل کارش تا حدود زیادی مربوط به مواد اولیه است.</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">مقصر از نظر من رویانیان و رویانیان ها هستند. می گویید چطور؟ نگاهی به این اسامی بیندازید:ماهینی&nbsp;(خط دفاع)، کریمی(هافبک)، انصاری فر و قاضی(مهاجم). این ها بازیکنان نامی و کاربلد ما هستند(شاید هم بودند) چه طور این چنین از کار افتادند؟ جز این است که در شرایط&nbsp;نامساعد و&nbsp;غیر حرفه ای&nbsp;باشگاه رویانیان از کار افتادند؟ مگر نه این که قربانی مدیری شدند که هیچ از فوتبال نمی داند و باشگاهی که اداره می کند حاصلش به هر چه بگویی شبیه است جز تیم!</font></div> <div><font size="3">کی روش که جادوگر نیست و نمی تواند ما را با جام جهانی ببرد&nbsp;ولی تخریب بخشی از بهترین های فوتبال ما و به لبه پرتگاه بردنشان هم انصافا کار هر کسی نیست به گمانم رویانیان جادوگر باشد!!</font></div> text/html 2012-09-02T15:45:00+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد خیام، چهارم http://del-khah.mihanblog.com/post/21 <div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-01/26004738060535800606.jpg" border="0" alt="آپلود عکس , آپلود رایگان"></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چون سر رسید عمر چه شیرین و چه تلخ</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پیمانه چـو &nbsp;پـر شـود چـه بغـداد و چه بلـخ</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">می نوش که پس از مــن و تــو ماه بسی</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از سلـــخ بـه غرّه آید و از غــــــرّه به سلخ</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">تصویر: مبس اسپاتزر/فلیکر</font></div> text/html 2012-07-31T08:23:43+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد زاگرس http://del-khah.mihanblog.com/post/19 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/05/10/13910510024855349_PhotoL.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font class="Apple-style-span" size="3"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><a href="http://www.goal.com/iran/news/1825/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/2012/07/31/3277012/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2" target="" title="">گهر زاگرس 2 &nbsp;- پرسپولیس 1</a></font></div> text/html 2012-07-16T15:18:56+01:00 del-khah.mihanblog.com احسان احمدی راد تست روانشناسی ...! http://del-khah.mihanblog.com/post/18 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/25938514346181025541.jpg" border="0" alt="آپلود عكس , آپلود رایگان عكس , آپلود تصویر , آپلود فایل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/96019855546385394592.jpg" border="0" alt="آپلود عكس , آپلود رایگان عكس , آپلود تصویر , آپلود فایل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا"><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/92500634947820536918.jpg" border="0" alt="آپلود عكس , آپلود رایگان عكس , آپلود تصویر , آپلود فایل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/91011318871200071625.jpg" border="0" alt="آپلود عكس , آپلود رایگان عكس , آپلود تصویر , آپلود فایل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><span dir="RTL"></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>1.آیا به فوتبال علاقه دارید؟<o:p></o:p></span></font></p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خیر: با عرض پوزش، این تست برای شما طراحی نشده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بله<span>&nbsp; </span>: به سوال شماره 2 مراجعه کنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2.آیا طرف دار تیم اسپانیا هستید؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خیر: شما دارای یک یا چند مشکل روحی-روانی هستید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بله<span>&nbsp; </span>: تبریک می گویم! شما کمال سلامت روانی را دارید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">،*،*،*،*،*،*،*،*<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فکر می کنید کم چیزی است طرفداری از اسپانیا؟ نه جانم؛ تومنی هفت صنار فرق دارد با طرفداری از تیم های دیگر.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هوادار اسپانیا مثل هوادار هلند آن قدر پرت و گیج نیست که به این پوست کلفت ها لاله های نارنجی بگوید و به بازی هشل الهفتشان توتال فوتبال!!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هوادار اسپانیا مثل هوادار انگلیس هزار و یک دلیل خجالت آور برای بازی بی خاصیت تیمش نمی آورد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هوادار اسپانیا مثل هوادار ایتالیا از صبح تا شب پی "داشتم داشتم" نیست و خوب می داند که "دارم دارم" بارها مهم تر آست تا "داشتم داشتم" ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ناراحتی روحی-روانی طرفدارن دیگر تیم ها که خوب، شوخی است ولی سلامت هوادار اسپانیا ستودنی است. آنها که "بازی" را می فهمند و به جای هرچیز و بالاتر از همه چیز "زیبایی" را می پسندند و "هنر فوتبال" را درک می کنند و این سلامت و بلندنظری کم چیزی نیست در "این روزها" و در "این اتمسفر". آفرین به آنها !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></font><p></p></div><div><br></div>